Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem (k nahlédnutí v knihovně), řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti Internet je bezplatná pro čtenáře knihovny.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.

 

Pravidla půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih

Příloha ke Knihovnímu řádu knihovny města Petřvald

 • Knihovna města Petřvald poskytuje službu půjčování přenosných čtecích zařízení některých typů elektronických knih, dále jen „čtečky“, jako součást projektu, který se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
 • Pokud se v dalším textu těchto Pravidel používá výrazu „čtečka“, myslí se jím pro účely těchto Pravidel funkční komplet přenosného čtecího zařízení s příslušenstvím a uživatelskou příručkou, nevyplývá-li ze souvislosti, že jde o přenosné čtecí zařízení samo o sobě (bez příslušenství a uživatelské příručky).
 • Čtečky se půjčují dle ustanovení §§ 659 – 662 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dle ustanovení § 16 a § 66 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, tj. na základě smluvní licence od nositele práv, jakož i v souladu s Knihovním řádem Knihovny města Petřvaldu.
 • Čtečky se půjčují jako funkční komplet přenosného čtecího zařízení s příslušenstvím a uživatelskou příručkou, na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a registrovaným uživatelem. Uživatel je povinen řídit se uživatelskou příručkou, která je součástí kompletu čtečky.
 • Čtečka se půjčuje s uloženými soubory elektronických knih. Soubory obsahují zpravidla díla, jež jsou ve smyslu autorského zákona volná. Mohou však obsahovat i díla, jež lze užít na základě konkludentně uzavírané smlouvy (licence typu Creative Commons apod.). Registrovaný uživatel je povinen se řídit podmínkami užití díla, pokud jsou podle zvyklostí a dle ustanovení § 46 odst. 6 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, v díle uvedeny.
 • Registrovaný uživatel je povinen zkontrolovat před převzetím čtečky podle seznamu příslušenství, že komplet je úplný, nepoškozený a že čtečka je funkční. Pokud uživatel zjistí, že komplet je poškozený nebo neúplný nebo čtečka není funkční, nesmí čtečku převzít. V opačném případě se bude mít za to, že předmět výpůjčky byl při převzetí v bezvadném, kompletním a funkčním stavu.
 • Čtečka je funkční, pokud se po spuštění čtečky zobrazí na displeji jakýkoli zvolený soubor resp. elektronická kniha uložená ve čtečce.
 • Registrovaný uživatel je povinen užívat vypůjčenou čtečku podle uživatelské příručky a zacházet s ní s obvyklou péčí a opatrností, aby nedošlo k její ztrátě či poškození.
 • Vypůjčenou čtečku vrací registrovaný uživatel osobně. Při vracení čtečky knihovník zkontroluje, že komplet je úplný, nepoškozený a že čtečka je funkční. Pokud jsou zdroje čtečky vybité, uživatel je povinen před vrácením vyčkat, až se zdroj nabije tak, aby funkčnost čtečky mohla být řádně ověřena. Pokud je paměť čtečky prázdná, uživatel je povinen vyčkat před vrácením uložení souboru elektronické knihy do paměti čtečky a ověření její funkčnosti.
 • Pokud uživatel čtečku poškodí, ztratí nebo nevrátí, zaplatí uživatel pořizovací cenu čtečky, resp. (pokud to dostačuje pro zajištění funkčnosti čtečky) její části, nebo obstará na vlastní náklady náhradou jinou čtečku stejné cenové hodnoty.
 • Absenční výpůjčku čtečky knihovna umožní pouze registrovanému uživateli staršímu 18 let, jenž má trvalý pobyt v České republice, v den výpůjčky je registrován v knihovně alespoň jeden rok, má vůči knihovně vypořádány všechny své závazky a předloží svůj platný čtenářský průkaz opravňující k absenční výpůjčce, platný občanský průkaz a uhradí vratnou kauci 1.000,-Kč. Uzavření smlouvy o absenční výpůjčce stvrzuje registrovaný uživatel svým podpisem na potvrzení o výpůjčce.
 • Lhůta absenční výpůjčky čtečky činí nejvýše 14 dní a lze ji i opakovaně prodlužovat, nejdéle však na dobu 8 týdnů a jen tehdy, nezarezervoval-li si čtečku další uživatel.
 • Poplatek z prodlení (smluvní pokuta) s vrácením čtečky činí Kč 5,- denně. Povinnost hradit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty, a vypočítává se za každý kalendářní den po překročení výpůjční lhůty. Zaplacení poplatku z prodlení nemá vliv na povinnost uživatele vypůjčenou čtečku vrátit a uhradit škodu, která knihovně města Petřvald vznikla. Čtečka je řádně vrácena, pokud je vrácen úplný funkční komplet nebo je mezi knihovnou a registrovaným uživatelem písemně dohodnut způsob nápravy závadového stavu. Nevrátí-li uživatel čtečku do deseti dnů od odeslání doporučené upomínky, bude záležitost předána k soudnímu vymáhání.
 • O vrácení čtečky vystaví knihovna registrovanému uživateli potvrzení.
 • Knihovna si vyhrazuje právo pozastavit registrovanému uživateli poskytování svých služeb, dokud uživatel své závazky vyplývající z výpůjčky čtečky nevyrovná nebo o vyrovnání neuzavře s knihovnou dohodu, a to v písemné formě.
 • Prezenční výpůjčku čtečky knihovna umožní pouze registrovanému uživateli, staršímu 15-ti let, jenž má vůči knihovně vypořádány všechny své závazky a předloží svůj platný čtenářský průkaz. Uzavření smlouvy o prezenční výpůjčce stvrzuje registrovaný uživatel svým podpisem na potvrzení o výpůjčce.
 • Prezenční výpůjčka platí pouze v průběhu jednoho kalendářního dne a registrovaný uživatel nesmí se čtečkou vyhrazený prostor knihovny opustit a nesmí ji ani ponechat bez dozoru. Opuštění vyhrazeného prostoru knihovny se čtečkou vypůjčenou prezenčně se považuje za pokus o krádež.
 • Lhůta prezenční výpůjčky činí nejvýše 2 hodiny, nebo do konce otevírací doby výpůjčního místa, podle toho, která z uvedených lhůt nastane jako první. Lhůtu prezenční výpůjčky čtečky v průběhu jednoho kalendářního dne lze prodloužit pouze tehdy, pokud o výpůjčku čtečky nežádá další registrovaný uživatel.